CSDDD – DYREKTYWA W SPRAWIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) została przyjęta przez Radę UE w dniu 24 maja 2024r.

Nad regulacją pracowano ponad 4 lata. Na wdrożenie nowej dyrektywy Państwa Członkowskie mają 2 lata.

Dyrektywa prezentuje podejście kompromisowe, które przegłosowano 15 marca 2024 r. na posiedzeniu COREPER i następnie został przyjęto przez PE 24 kwietnia 2024 r. w głosowaniu plenarnym. Finalnie podwyższono progi obowiązywania dyrektywy co spowodowało zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych obowiązkami z niej wynikającymi oraz wydłużenie terminów wejścia przepisów w życie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA CSDDD

Głównym celem CSDDD jest wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej w zakresie praw człowieka i środowiska.

CSDDD zakłada:

 • Wprowadzenie obowiązku należytej staranności w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych dla przedsiębiorstw, jednostek zależnych oraz tzw. łańcucha działalności („chain of activities” – pojęcie będące kompromisem pomiędzy „łańcuchem wartości”, a „łańcuchem dostaw”);
 • Zwiększenie odpowiedzialności i rozliczalności przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności;
 • Poprawienie dostępu do środków ochrony prawnej dla osób i podmiotów dotkniętych negatywnymi skutkami, powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstw;
 • Nałożenie dodatkowej odpowiedzialności cywilnej za negatywne skutki swojej działalności oraz kar pieniężnych za naruszenie obowiązków w zakresie należytej staranności.

KOGO OBEJMIE CSDDD

Dyrektywa będzie dotyczyć przedsiębiorstw zarówno z krajów UE jak i spoza UE. Zgodnie z art. 2 CSDDD podmioty utworzone zgodnie z prawem kraju członkowskiego UE, które będą objęte regulacją, można podzielić na  grupy:

 • przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku obrotowym, za które zostało lub powinno zostać sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, zatrudniały średnio ponad 1000 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 450 mln EUR;
 • przedsiębiorstwa, które same nie osiągnęły progów wskazanych powyżej, ale były najwyższą spółką dominującą („ultimate parent company”) w grupie, która osiągnęła te progi;
 • przedsiębiorstwa, które same zawarły lub są najwyższą spółką dominującą grupy, która zawarła z niezależnymi spółkami zewnętrznymi umowy franczyzowe lub licencyjne w UE w zamian za opłaty licencyjne wynoszące ponad 22,5 mln EUR, jeżeli umowy te zapewniają wspólną tożsamość, wspólną koncepcję biznesową i stosowanie jednolitych metod prowadzenia działalności.

W przypadku przedsiębiorstw spoza UE kryterium podlegania przepisom dyrektywy nie opiera się na liczbie pracowników, jest związane z generowanym obrotem netto w UE i w podobny sposób odnosi się do spółek dominujących, umów franczyzowych i licencyjnych. 

Art. 30 Dyrektywy dotyczy transpozycji, czyli stopniowego podejścia do zasad dyrektywy:

 • po 3 latach od wejścia w życie dyrektywy:
  • przedsiębiorstwa z UE zatrudniające ponad 5000 pracowników, które odnotowały w ostatnim roku finansowym obrót netto w skali świata w wysokości ponad 1 500 mln EUR,
  • przedsiębiorstwa spoza UE, które osiągnęły obrót netto wygenerowany w UE w wysokości ponad 1 500 mln EUR;
 • po 4 latach od wejścia w życie dyrektywy:
  • przedsiębiorstwa z UE zatrudniające ponad 3000 pracowników, które odnotowały w ostatnim roku finansowym obrót netto w skali świata w wysokości ponad 900 mln EUR;
 • po 5 latach od wejścia w życie dyrektywy:
  • przedsiębiorstwa z UE zatrudniające ponad 500 pracowników, które odnotowały w ostatnim roku finansowym obrót netto w skali świata w wysokości ponad 150 mln EUR,
  • przedsiębiorstwa z UE nie spełniające powyższej przesłanki, ale zatrudniające ponad 250 pracowników, które odnotowały w ostatnim roku finansowym obrót netto w skali świata w wysokości ponad 40 mln EUR, z czego co najmniej 50% tego dochodu pochodzi z sektora:
   • wyrobów tekstylnych, skórzanych i pokrewnych (m.in. obuwie) oraz handlu hurtowego tekstyliami, odzieżą i obuwiem;
   • rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa (w tym akwakultury), produkcji artykułów spożywczych i hurtowego handlu surowcami rolnymi, żywym inwentarzem zwierzęcym, drewnem, żywnością i napojami;
   • wydobywczego zasobów mineralnych niezależnie od miejsca ich wydobycia (w tym ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, brunatny, metale i rudy metali, jak również wszystkie inne niemetaliczne minerały i produkty kamieniołomów);
   • produkcji podstawowych wyrobów metalowych, pozostałych niemetalicznych wyrobów mineralnych oraz gotowych wyrobów metalowych (z wyjątkiem maszyn i urządzeń) oraz handel hurtowy surowcami mineralnymi, minerałami podstawowymi i pośrednimi produktów (w tym metali i rud metali, materiałów budowlanych, paliw, chemikalia i inne produkty pośrednie).

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Zgodnie z założeniami projektu dyrektywy przedsiębiorstwa będą miały obowiązek m.in.:

 • uwzględniania należytej staranności w polityce przedsiębiorstw i zarządzaniu ryzykiem (art. 5),
 • identyfikacji, oceny i priorytetyzacji faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków (art. 6 i 6a),
 • zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom (art. 7),
 • wstrzymania faktycznych negatywnych skutków (art. 8) oraz podejmowania działań naprawczych (art. 8c),
 • znaczącego angażowania interesariuszy w procesie należytej staranności (art. 8d),
 • wdrożenia procedur skargowych umożliwiających złożenie skarg w przypadku uzasadnionych obaw dotyczących faktycznych lub potencjalnych negatywnych skutków w działalności przedsiębiorstw (art. 9),
 • monitorowania skuteczności i adekwatności podejmowanych działań w zakresie należytej staranności (art. 10),
 • publikowania na stronie internetowej przedsiębiorstwa sprawozdania rocznego w odniesieniu do kwestii objętych dyrektywą (art. 11),
 • przyjęcia i realizacji planu transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych (art. 15).

Artykuł 22 CSDDD reguluje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstw za szkody, które powstaną w wyniku negatywnych skutków działalności biznesowej.

Państwa członkowskie będą zobowiązane także do powołania odpowiednich organów nadzorczych (art. 17), które będą mogły m.in. (art. 18):

 • wszcząć postępowanie wyjaśniające z urzędu,
 • przeprowadzać inspekcje,
 • wyznaczać przedsiębiorstwom odpowiednie terminy na podjęcie działań naprawczych,
 • nakazać zaprzestania naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie dyrektywy oraz podjęcia działań naprawczych,
 • nałożyć kary pieniężne na przedsiębiorstwa (art. 20).

Pod tym linkiem można znaleźć więcej materiałów dotyczących Dyrektywy CSDDD oraz stanowisko polskiego rządu w tej sprawie.