Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Rada Ministrów w dniu 2 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Obecny projekt powstał na bazie projektu poprzedniej władzy rządzącej i przechodził kilka modyfikacji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany projektu.

Nadal ochroną zostaną objęte osoby zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, które dokonają zgłoszenia lub ujawnienia informacji albo uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa (sygnaliści), lecz z zakresu przedmiotowego ustawy usunięto handel ludźmi oraz dookreślono obszar konstytucyjnych wolności praw i obywatela.

Dotyczy to osób zgłaszających naruszenie prawa bez względu na podstawę zatrudnienia lub formę świadczenia pracy czy też pełnienia służby. Chodzi zatem o pracowników, zleceniobiorców, ale też o wykonawców, podwykonawców lub dostawców oraz inne osoby, które zgłaszają informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą. Zakres podmiotowy sygnalistów uzupełniono o prokurentów.

Jeśli pracodawca zastosuje wobec sygnalisty działania odwetowe, to będzie miał on prawo dochodzenia odszkodowania, które wyniesie nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, czyli obecnie 7155,48 zł.

Organem odpowiedzialnym za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nadal pozostaje aktualny rozdział dotyczący obsługi zgłoszeń, iż przyjmowanie zgłoszeń może być procedowane przez podmiot zewnętrzny.

Projekt ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ogłoszenia.