Prawo pracy

Zespół Juvo doradza klientom we wszystkich kluczowych obszarach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Wspieramy pracodawców tak w ramach obsługi procesowej jak i pozaprocesowej. Doradzamy między innymi:

 • rekruterom i działom HR w kwestiach jak zoptymalizować proces rekrutacji i minimalizować wszelkie ryzyka prawne związane z jego przebiegiem,
 • pracodawcom w kwestiach odnoszących się do relacji z SIP (Społeczną Inspekcją Pracy).

W zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje m.in.:

 • bieżące wsparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • opracowywanie wszelkich wzorów dokumentów pracowniczych jakie stosuje pracodawca, w tym m.in.: powierzenie mienia pracownikom, umowy o zakazie konkurencji, dokumentacji związanej z zachowaniem poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • wsparcie w zakresie projektowania, założenia i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
 • opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • opracowywanie i wprowadzanie procedur antymobbingowych;
 • konsultowanie prawidłowości sporządzania pism rozwiązujących lub zmieniających umowy o pracę;
 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy w tym interpretacji przepisów;
 • wsparcie przy tworzeniu planów premiowania i wynagradzania i wsparcie przy tworzeni umów o zakazie konkurencji;
 • pomoc w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentacjami pracowników;
 • negocjacje z pracownikami w sprawach dotyczących zatrudnienia, a w szczególności:
  • nawiązania stosunku pracy,
  • zakończenia stosunku pracy,
  • rozwiązania umowy za porozumieniem stron;
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych, m.in. związanych z:
  • rozwiązaniem stosunku pracy
  • naruszeniem zasady równego traktowania pracowników,
  • w sprawach odszkodowanie za złamanie przez pracownika zakazu konkurencji,
  • w sprawach o odszkodowanie za mienie powierzone pracownikowi.