Wejście w życie ustawy o sygnalistach już 25 września 2024 roku!

Wczoraj, 24 czerwca 2024 roku, Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, implementująca do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Okres oczekiwania na wejście w życie nowej ustawy to 3 miesiące, a zatem nowe przepisy wejdą w życie 25 września br. – z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 3 miesiące później – 25 grudnia.

Ustawa określa:

 1. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 2. środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 3. zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 4. zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 5. zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;
 6. zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
 7. zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Zakres naruszeń prawa, które mogą być przedmiotem sygnalizacji dotyczy:

 • korupcji,
 •  zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych, 
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 •  bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 •  interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 •  konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, ma ustalić podmiot prawny (prywatny i publiczny), na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

Próg ten nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w załączniku do dyrektyw 2019/1937 – te podmioty będą musiały posiadać wewnętrzne procedury zgłoszeń bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Sygnalista, po powzięciu informacji o naruszeniu prawa w zakresie objętym ustawą, będzie mógł dokonać:

 • zgłoszenia wewnętrznego – do odpowiedniej osoby/komórki organizacyjnej posiadającej stosowne pisemne upoważnienie, zgodne z przyjętą przez podmiot procedurą,
 • zgłoszenia zewnętrznego – do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego właściwego ze względu na rodzaj naruszenia,
 • ujawnienia publicznego.